eHealth

Wat is eHealth?

Voor eHealth worden vele definities gehanteerd. De opstellers van de Nationale Implementatie Agenda eHealth2 (NIA) hanteren de volgende:

‘het gebruik van ICT om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren’.

Denk bijvoorbeeld aan communicatie met patiënten via e-mail, videocontact met thuiszorgmedewerkers, domotica, webspreekuur, teleconsultatie met patiënten en door artsen met andere artsen  en telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen.


Toolkit eHealth

Deze toolkit helpt u om zicht te krijgen op de mogelijkheden van eHealth voor uw organisatie. De toolkit is in eerste instantie geschreven voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties die weinig ervaring hebben met eHealth. Maar ook organisaties die inmiddels (enige) ervaring hebben opgedaan, kunnen baat hebben bij deze toolkit. Deze toolkit wordt aangeboden door PGO Support.

Opbouw

De toolkit is opgebouwd uit 3 hoofdstukken plus een serie handzame matrixen en formulieren.

 • Hoofdstuk 1: eHealth; wat is dat?
  Introductie en verkenning van het eHealth-landschap.
 • Hoofdstuk 2: eHealth voor een patiënten- en gehandicaptenorganisatie.
  Mogelijkheden voor lotgenotencontact, voorlichting/informatie en belangenbehartiging.
 • Hoofdstuk 3: eHealth strategie.
  Bepaal met een 8-stappenplan of eHealth bij uw organisatie past

Ga naar de toolkit eHealth »


eHealth monitor 2013

Nederlandse artsen en patiënten maken in vergelijking met het buitenland veel gebruik van eHealth-toepassingen. Maar om eHealth in Nederland echt succesvol te laten zijn, is er nog wel een lange weg te gaan. Dit blijkt uit de eHealth-monitor 2013. De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek, dat beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. NIVEL en Nictiz hebben het onderzoek uitgevoerd.

Ga naar de infographic »
Ga naar de samenvatting »
Ga naar het onderzoeksrapport »


Banner digitalezorggidsDigitaleZorgGids

DigitaleZorgGids is een onafhankelijk, objectief kennisplatform over eHealth. DigitaleZorgGids wil dé gids worden in het landschap van digitale zorgtoepassingen voor patiënten, zorgprofessionals en zorginstellingen. DZG is een initiatief van Bohn Stafleu van Loghum en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Epilepsie

Voor epilepsie zijn er inmiddels ruim 10 toepassingen geselecteerd.

 

 
Op de website DigitaleZorgGids kunt u selecties maken op reviews en blogs.

Ga naar de website »


Cover van boek eHealth in de praktijkBoek ‘eHealth in de praktijk’

Het boek verbindt kennis over eHealth, empowerment en duurzame gezondheidszorg. Naast theoretische kennis bevat het praktijkvoorbeelden.

Te koop via diverse online boekhandels, zoals
Bol.com »
Bohn Stafleu van Loghum »


Snel overzicht?

Lees deze Whitepaper Ordening in de wereld van eHealth (Nictiz, augustus 2012)

Ordening vindt plaats langs drie dimensies:

 • de plaats in het zorgproces
 • de gebruikers en
 • de toegepaste techniek

NIA Agenda eHealth (NIA)

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn het eens:
het gebruik van ICT kan een grote bijdrage leveren aan kwaliteit en doelmatigheid van de gezondheidszorg. Zij delen het standpunt dat de verbetering van de kwaliteit, doelmatigheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg, en het stimuleren van zelfmanagement, in Nederland onlosmakelijk verbonden zijn met het voortdurend innoveren, introduceren, standaardiseren en opschalen van relevante nieuwe zorg, waaronder eHealth toepassingen.

Deze partijen zijn het eens over de volgende uitgangspunten:

 • gerichte samenwerking met als kerndoel is het introduceren en opschalen van kostenbesparende en/of kwaliteit verhogende eHealth toepassingen als onderdeel van de zorg, met de nadruk op het gezamenlijk invullen van de essentiële randvoorwaarden hiervoor.
 • moderne technologieën, waaronder eHealth, moeten onderdeel zijn van de hedendaagse zorg. Uitgangspunt is nieuw voor oud: e-health wordt ingezet in plaats van of ter voorkoming van gebruikelijke zorg, en niet er bovenop (dus substitutie).
 • noodzaak voor standaardisatie van informatie en van deze standaarden aan brede zorgstandaarden
 • partijen moeten onderling afstemmen om daarmee een zo groot mogelijke versnelling te realiseren bij het introduceren en uitrollen van eHealth toepassingen, waarbij kwaliteit, veiligheid en continuïteit geborgd worden.

Lees meer over de NIA Agenda eHealth »


E-health: Face-to-Facebook

Over e-health en zelfredzaamheid van patiënten in de GGZ

De uitkomsten in hoofdstuk 8 ‘Analyses, conclusies en toekomst’ zijn ook relevant voor andere aandoeningen.

Ga naar hoofdstuk 8 »


E-health en zelfmanagement

Een panacee voor arbeidstekorten en kostenoverschrijdingen in de zorg?

Samenvatting rapport »
Volledig rapport »

De volgende aspecten zijn onderzocht:

 • Welke e-health technologieën de meeste mogelijkheden bieden en het meest kansrijk zijn voor zelfmanagement?
 • Welke bijdrage zelfmanagement kan leveren aan de kwaliteit van zorg?
 • Welke financiële besparingen mogelijk te realiseren zijn door (een toename in) zelfmanagement?
 • Welke belemmeringen de realisatie van zelfmanagement en mogelijke kostenbesparingen in de weg staan?

Technologieën: werken via zelfmonitoring, telezorg (contact tussen arts en patiënt op afstand), internettherapie (bijv. bij depressie) of interventies om de therapietrouw te vergroten (bijv. ‘slimme’ medicijndoosjes).

Verbinding tussen eHealth en zelfmanagement: Zelfmanagement 2.0!
Lees meer »


eHealth in een veranderend ziekenhuislandschap

Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad van de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Ziekenhuislandschap 20/20, november 2011

Conclusie in het kort
Deze achtergrondstudie beschouwt wat de ontwikkelingen rondom eHealth en gezondheid 2.0 betekenen voor het ziekenhuislandschap van 2015 tot 2020. Conclusie is dat zij een disruptieve innovatie kunnen betekenen voor het zorglandschap.

Nadenken over herinrichting van het ziekenhuislandschap kan daarom niet zonder dat de mogelijkheden van eHealth en 2.0 daarin meegenomen worden. Dit geldt zowel op macroniveau bij het bepalen van landelijk beleid, als op het niveau van ziekenhuizen en zorgverlening.

eHealth en gezondheid 2.0 kunnen met name veel betekenen voor het toenemend aantal chronische patiënten. Het gaat om het thuis monitoren van de gezondheidstoestand, maar ook het delen van informatie en gegevens met verschillende zorgverleners en andere patiënten.

Samenvatting rapport »
Volledige rapport »


Wanneer is eHealth verzekerde zorg?

Een uitgave van het College van Zorgverzekeringen, november 2011

Algemeen geldt dat als bestaande, al verzekerde zorg in een e-healthvorm aangeboden wordt, die zorg verzekerde zorg blijft als de samenstelling1 en de effectiviteit2 ervan niet wezenlijk wijzigen ten opzichte van de oorspronkelijke zorg. Het omgekeerde geldt ook: zorg die in de oorspronkelijke vorm geen verzekerde zorg was, zal dat ook niet zijn als zij in de vorm van e-health wordt aangeboden.

Ga naar Praktijkvoorbeelden »


A Client Perspective on E-Health:
Illustrated with an Example from The Netherlands

Cor van Dijkum, Utrecht University, The Netherlands en Laura Vegte, NetClienten, The Netherlands

Samenvatting
(…) In research studies indications are found that healthcare facilitated by information technology (E-health) improved the care. However the evidence was not quite strong, also because the used research designs were not always suited for E-health. An overview of research designs leads to the conclusion that action-research is more suited for E-health, particularly when clients are taken serious as partners in healthcare. An example of action-research in mental healthcare in The Netherlands illustrates this. It also shows that a partnership between professionals and clients can be beneficial for both actors.

Rapport Client Perspective eHealth »


Links