Zelfmanagement

Zelfmanagement wordt verschillend omschreven, maar de kern is dat je zoveel mogelijk regie houdt (of herwint) op de behandeling, het eigen leven en gezondheid.

De door het veld gedragen definitie van ‘zelfmanagement’ is:
“Het omgaan met symptomen, behandeling, lichamelijke en psychosociale consequenties van de chronische aandoening en/of de omgang met risicofactoren en aanpassing in leefstijl. Zelfmanagement is effectief wanneer mensen zelf hun gezondheidstoestand monitoren en de cognitieve, gedragsmatige en emotionele reacties vertonen die bijdragen aan een bevredigende kwaliteit van leven.”

Zelfmanagement, waarom en hoe?Boekje met resultaten zelfmanagement

Gemiddeld heb je als epilepsiepatiënt twee van de 365 dagen in het jaar contact met zorgverlener(s). Zelf leef je wel 24 uur per dag met de aandoening (van je kind). Goed zelfmanagement kan ervoor zorgen dat mensen met een chronische aandoening zoals epilepsie meer grip op hun leven en ziekte krijgen. Door informatie te verzamelen, de eigen gezondheid in de gaten te houden, goed naar het eigen lichaam te luisteren en de behandelaar goed te informeren, kan men zelf een rol spelen bij de zorg die men krijgt.

Op de website www.zelfmanagement.com treft u meer informatie aan over zelfmanagement, met een uitgebreide toolbox met zelfmanagementinterventies en instrumenten, en actueel nieuws.

Resultaten

Alle kennis en resultaten van het Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement zijn overzichtelijk weergegeven in een boekje.


15 presentaties over zelfmanagement en eHealth

Op 24 april 2012 vond in Media Plaza te Utrecht het Zelfmanagementcongres ‘Van samen bereiden naar samen aan tafel’ plaats, met ruim 400 deelnemers. Niet eerder waren er zoveel zorgprofessionals en beleidsmakers bij elkaar voor meer én beter zelfmanagement in de zorg.

De sprekers tijdens het congres gingen vooral in op de meerwaarde van meer zelfmanagement, zodat mensen met één (of meer) chronische ziekte(n) en/of beperkingen aantoonbaar meer mogelijkheden krijgen om de regie te nemen in het organiseren van de zorg en hun autonomie te behouden of vergroten.

Ga naar de pagina ‘presentaties’ »


Gezamenlijke besluitvorming in de praktijk (Shared Decision Making)

Stand van zaken patiëntgerichte gespreksvaardigheden, door Remke van Staveren

  • De meeste patiënten (70%) willen actief betrokken worden bij het nemen van belangrijke medische beslissingen; het overig deel (30%) laat de beslissing liever aan de arts over.
  • Gezamenlijke besluitvorming levert meer patiënttevredenheid en een betere kwaliteit van leven op, en draagt bij tot een betere arts-patiëntrelatie. Patiënten die zelf beslissen, maken doorgaans een weloverwogen en medisch gezien verstandige keuze.
  • Bij gezamenlijke besluitvorming stelt de arts veel open vragen, geeft en vraagt veel informatie, vraagt of de patiënt wil participeren in de besluitvorming en houdt expliciet rekening met diens omstandigheden en voorkeuren.
  • Gezamenlijke besluitvorming dient een individuele keuze blijven en geen nieuw dogma te worden.

Zelfmanagementondersteuning bij epilepsie, een kenmerk van Goede epilepsiezorg

Presentatie van prof. dr. Cor Spreeuwenberg tijdens het congres van de Epilepsie Vereniging Nederland op 29 mei 2010. De presentatie bevat onder meer een uitwerking van het Chronic Care Model voor epilepsie.


Zelfmanagement bij epilepsie

Presentatie van Loes Leenen, verpleegkundig specialist epilepsiecentrum Kempenhaeghe, maart 2010. De presentatie omvat een verkenning van het thema zelfmanagement zoals domeinen, vaardigheden en mogelijke uitkomstmaten.


Begeleiding zelfmanagement bij chronisch zieken

In dit rapport ontrafelt het CVZ het begrip begeleiding bij zelfmanagement chronische ziekten (hierna aangeduid als zelfmanagement) en beoordeelt in hoeverre de activiteiten die schuil gaan achter zelfmanagement tot de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet (Zvw) behoren. De groeiende aandacht voor zelfmanagement en meer eigen regie in de zorg was voor het CVZ aanleiding om de betekenis van het begrip zelfmanagement bij chronische (somatische en psychiatrische) ziekten ter hand te nemen.


Komt een patient bij zijn coach …

door drs. R.A.E. Gerads MPIM, 2011
Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

Dit rapport is een aanvulling op ‘De patiënt als gezagvoerder, de dokter als copiloot’ (zie onder). Deze rapportage begint met het aanstippen van het maatschappelijke debat rondom de regie van de patiënt. Vervolgens wordt beschreven hoe dit in de praktijk tot uiting komt. Hierbij komt de diversiteit van informatie en de impact op en knelpunten voor patiënten en zorgverleners aan bod. Tot slot volgen aanbevelingen voor de verschillende belanghebbende partijen in de zorg.


De patiënt als gezagvoerder, de dokter als co-piloot

door drs. R.A.E. Gerads MPIM, 2010

Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RvZ) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, i.s.m. NICTIZ.

Door de ontwikkeling van nieuwe media is er sprake van een nieuw landschap in de zorg. De patiënt is in staat om zelf regie te nemen over zijn zorg: hij wordt gezagvoerder. Hij heeft hiervoor zijn zorgverlener, de copiloot nodig, die hem helpt bij het maken van de goede keuzes. Een beschouwing, knelpunten en aanbevelingen.


Begeleiding zelfmanagement bij chronisch zieken

In dit rapport ontrafelt het CVZ het begrip begeleiding bij zelfmanagement chronische ziekten (hierna aangeduid als zelfmanagement) en beoordeelt in hoeverre de activiteiten die schuil gaan achter zelfmanagement tot de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet (Zvw) behoren. De groeiende aandacht voor zelfmanagement en meer eigen regie in de zorg was voor het CVZ aanleiding om de betekenis van het begrip zelfmanagement bij chronische (somatische en psychiatrische) ziekten ter hand te nemen.


Zelfmanagement 2.0

Visiedocument van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) over zelfmanagement van de patiënt en wat e-health daaraan kan bijdragen.


Manifest Zelfmanagement Initiatiefgroep

Ondertitel: ‘Zelfmanagen, maar niet alleen …’.
Manifest voor een nationale visie op zelfmanagement door chronisch zieken uitgebracht door de initiatiefgroep zelfmanagement chronisch zieken: Diabetes Fonds, Hartstichting, Nierstichting, TNO en LUMC.


Meldactie zelfmanagement

Een Meldactie van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) waarbij zorggebruikers hun ervaringen konden melden over actieve betrokkenheid bij een behandeling of controle in de gezondheidszorg.
Conclusie: “Een overgrote meerderheid van de patiënten (84 %) is van mening is dat iedereen in staat gesteld moet worden om actief betrokken te zijn bij behandeling of controle in de gezondheidszorg. En driekwart van de deelnemers is van mening is dat actieve betrokkenheid betere behandelresultaten oplevert. Ondanks deze cijfers blijkt slechts 35% altijd actief betrokken te worden!”