Presentaties congres 24 april 2012

Klik op de titellink om naar de presentatie te gaan.

De ingrediënten voor gedeelde besluitvorming
Patiënten/cliënten willen samen met zorgverleners beslissen over de zorg die zij ontvangen. Verschillende presentatie: WAT wordt onder gedeelde besluitvorming (gb) verstaan? WAAROM gb? WIE nemen samen een besluit? WAAR en WANNEER zal de besluitvorming plaatsvinden? HOE kan de besluitvorming uitgevoerd worden en welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er voor patiënten en zorgverleners? (rol van keuzehulpen).
Over risicocommunicatie, wat werkt wel en wat niet of minder?
Gezamenlijk Medisch Consult (GMC) »
Met het Gezamenlijk Medisch Consult (GMC) wordt kwalitatief hoogwaardige en tijdige zorg geboden aan een groep patiënten tegelijkertijd.
De talenten van de koks voor 5* zelfmanagement: patiëntenprofielen »
5* Zelfmanagement betekent dat patiënten en zorgverleners samen werken aan de best mogelijke zorg. Dit vraagt wederzijdse afstemming en maatwerk. Als zorgverlener is dus van belang een goed beeld te hebben van degene die jij probeert te ondersteunen en van je eigen competenties. In deze workshop presenteren we allereerst een middel om dat te doen: de Quickscan Zelfmanagement en zorgconsument. In de presentatie een toelichting op de achtergrond en de eerste ervaringen met chronisch zieken. Op basis van deze uitkomsten en mede gericht op de persoonskenmerken geven de onderzoekers enige tips voor de zorgverleners welke van belang zijn bij het ‘op maat’ en ‘gepersonaliseerd’ aanbieden van zelfmanagement en op e-Health gebaseerd support.
Zelfmanagementtraining voor jonge chronisch zieken: een drieluik »
Een praktijkvoorbeeld van een zelfmanagementtraining voor jongeren vanuit drie invalshoeken belicht: een tweedelijns zorgverlener, een expert patiënt en een patiëntenorganisatie. Deze workshop behandelt zowel de ontwikkeling als de uitvoering en de evaluatie.
Zelfmanagementondersteuning vraagt om een recept op maat »
Zelfmanagement vraagt om een actieve rol van patiënten in de dagelijkse omgang met hun ziekte en zorg. Van zorgverleners wordt verwacht dat zij daarbij coachen en ondersteunen. Chronisch zieken verschillen echter in hun mogelijkheden en behoeften om een actieve rol op zich te nemen. Sommigen zullen prima tot zelfmanagement in staat zijn terwijl anderen daar hulp en ondersteuning bij nodig hebben. In de workshop zal aan de hand van resultaten uit onderzoek en ervaringen van deelnemers gekeken worden hoe hulpbehoeften van patiënten herkend kunnen worden en hoe zorg op maat geboden kan worden bij ondersteuning van het zelfmanagement.
Zelfmanagement en leefstijl »
Succes- en faalfactoren bij leefstijlverandering. Zij maakten hierbij gebruik van respectievelijk het webbased programma dieetinzicht en een coachmethode bij cardio- en reumapatiënten.
Individueel zorgplan ‘invullen’ »
Om te kunnen bepalen welk zorgaanbod voor een patiënt met één of meerdere aandoeningen passend is wordt gebruik gemaakt van het Raamwerk Individueel Zorgplan. Gestart wordt met het in kaart brengen van de vraag van de patiënt: ervaren beperkingen en gevolgen voor de kwaliteit van leven. Ook aandacht voor zelfmanagementvaardigheden. Nadat (aanvullend) onderzoek is gedaan om klachten te objectiveren, bepalen zorgverlener en patiënt samen wat de oorzaken van de klachten kunnen zijn en wat er aan te doen is. Op basis van deze gezamenlijke evaluatie wordt een Plan van Aanpak opgesteld met duidelijke afspraken over en weer.
Zelfmanagement in de zorgstandaard »
Zelfmanagement is een integraal onderdeel van alle zorgstandaarden. In deze workshop komt aan bod op welke wijze zelfmanagement in de zorgstandaarden zichtbaar wordt en wat nog nodig is om zelfmanagement beter zichtbaar te maken.
Doorsudderen of klaarstomen?  »
Met behulp van de competentiegebieden van het Generiek model Zelfmanagement kijken we welke competenties het ondersteunen van zelfmanagement vraagt en hoe zorgverleners deze (nieuwe) competenties kunnen verwerven of versterken. Verder samen het ideale opleidingstraject ontwerpen en bedenken hoe dat verankerd kan worden in de initiële en vervolgscholing van zorgprofessionals.
Zelfmanagement en e-Health
Hoe kunnen technologische innovaties bijdragen aan meer en beter zelfmanagement van chronisch zieken, met behoud van kwalitatief hoogwaardige én betaalbare zorg? Theorie gekoppeld aan een praktijkvoorbeeld.2 presentaties:

In het domein ‘Praktijk’ op deze site vindt u meer informatie over het webspreekuur »