Links

www.epilepsievereniging.nl

De Epilepsie Vereniging Nederland is de landelijke patiëntenbelangenvereniging van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen. De EVN is initiatiefnemer van dit platform.

www.epilepsieconsulent.nl

In 10 ziekenhuizen in het land zijn, als zorgvernieuwingsproject, voor een periode van drie jaar 8 epilepsieconsulenten aangesteld. Meteen na de diagnose start de arts de medische behandeling en vindt er bovendien een gesprek plaats met de epilepsieconsulent. Hierdoor is er naast de medicamenteuze behandeling in een vroeg stadium aandacht voor de psychosociale gevolgen die epilepsie kan hebben. Het betreft een initiatief van de Epilepsie Vereniging Nederland (EVN), het Nationaal Epilepsie Fonds (NEF) en de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN).

www.kempenhaeghe.nl

Kempenhaeghe diagnosticeert en behandelt volwassenen en kinderen met epilepsie of verdenking daarop. Meestal gaat het om een complexe vorm van epilepsie. Het epilepsiecentrum beschikt over hoogwaardige onderzoekfaciliteiten en er is ruime expertise over anti-epileptica, epilepsiechirurgie, nervus vagus stimulatie en ketogeen dieet.

www.sein.nl

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is een kennis- en expertisecentrum voor mensen met epilepsie, niet-epileptische aanvallen en verwante aandoeningen. SEIN biedt (poli)klinisch onderzoek, behandeling en begeleiding en beschikt daartoe over twee klinieken en twaalf poliklinieken.

www.epilepsieliga.nl

De Nederlandse Liga tegen epilepsie (Liga) is de vereniging van professionals in de epilepsiezorg. Lid zijn: verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, medewerkers uit het onderwijs, (kinder)neurologen, kinderartsen, psychologen, neurochirurgen en andere professionals binnen de epilepsiezorg.

www.nvavg.nl

De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (250 leden) stelt zich ten doel: het handhaven, c.q. verbeteren van de kwaliteit van de medische dienstverlening in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Het lidmaatschap staat open voor artsen, werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijk handicap.

www.zelfmanagement.com

Het Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement is een meerjarig programma in opdracht van het ministerie van VWS. De NPCF en zeven categorale patientenorganisaties zijn inhoudelijk opdrachtgever, CBO is uitvoerder.

www.zonmw.nl/diseasemanagement

ZonMw-programma Diseasemanagement Chronische Ziekten
Dit programma draagt bij aan het verbeteren van de zorg en de kwaliteit van leven voor mensen met een of meerdere chronische ziekten. Het bestaat uit 22 praktijkprojecten en 16 onderzoeksprojecten.

www.vilans.nl/diseasemanagement

Vilans Chronisch Zieken begeleidt de komende drie jaar de 22 praktijkprojecten in het ZonMw-programma Diseasemanagement Chronische Ziekten. Het bevorderen van zelfmanagement is een belangrijk onderdeel.

www.actieprogrammadiabetes.nl

Dit programma is gericht op preventie en goede zorg voor diabetespatiënten. Kerndoel is het toepassen van de NDF Zorgstandaard, waarin zelfmanagement centraal staat.

www.rvz.net

De RVZ adviseert over het beleidsterrein volksgezondheid en zorg. Daarbij komen allerlei beleidsaspecten aan bod, zoals financiële en organisatorische kwesties, medisch-ethische zaken en patiëntenrechten. Thema’s zijn: de kosten van de gezondheidszorg, wachtlijsten en schaarste, verslavingsproblemen in Nederland, de taak van de gemeente op deze terreinen, etc.

www.rivm.nl

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een kennis- en onderzoeksinstituut, gericht op de bevordering van de publieke gezondheid en een gezond en veilig leefmilieu. Het RIVM is mede verantwoordelijk voor een onafhankelijke en betrouwbare informatieverstrekking aan professionals en burgers, op het gebied van gezondheid, geneesmiddelen, milieu, voeding en veiligheid.

www.npcf.nl

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) is een federatie van 25 patiënten- en consumentenorganisaties die zich sterk maken voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. De NPCF is onder meer belangenbehartiger en productontwikkelaar om de patiënt te helpen in zijn zoektocht naar de juiste zorg (o.a. website ZorgkaartNederland.nl en ‘De Gids Patiënteninformatie’).

www.epilepsie.nl

Het Nationaal Epilepsie Fonds (NEF) is een gezondheidsfonds dat zich inzet voor de epilepsiebestrijding in Nederland door middel van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, hulpverlening en aangepaste vakantiereizen.

www.skipr.nl

Op Skipr.nl vindt u het laatste nieuws over zorg en bestuur. Skipr is een crossmediaal communicatieplatform voor beslissers in de zorg.